Stiliserat träd

Trädgårdsmästare Björn Andersson

Beskärningsarbeten

Beskärning av fruktträd


Under senvinter och vårvintern är det en lämplig tid att beskära päron- och äppelträden. Det finns i huvudsak två olika beskärningar som utförs på träd. Den första är uppbyggnadsbeskärning och denna utförs under trädets barndom då man beskär trädet till den form som är lämpligt för platsen det är planterat. Vanligast är ett fristående träd som har sin plats för sig själv. Andra mer ovanliga platser är när trädet har begränsat utrymme (pelarträd), eller när trädet ska spaljeras och fungera som en häck, eller mot en vägg. En uppbyggnadsbeskärning går ganska fort 30-45 minuter beroende på omständigheterna och den behöver utföras en gång per år i 5-7 år.
När trädet har byggts upp under några år övergår beskärningen i underhållsbeskärning vars mål är att låta trädet växa naturligt, men hjälpa det att hålla sig friskt. Grenarna kan bli för långa att de riskerar att knäckas vid goda fruktår. Fruktveden kan behöva förnyas, eller begränsas för att trädet ska ge fin frukt osv. Tidsåtgången för att utföra en underhållsbeskärning ökar ju större trädet är. Ett litet ungt träd tar någon timmer att beskära och ett äldre stort träd kan ta flera timmar. 
Det finns även en tredje typ av beskärning som kan behöva utföras på träd som kanske beskurits på ett för trädet felaktigt sätt, eller som inte beskurits alls under flera år. Här handlar det om att försöka återskapa trädet och lägga upp en plan för detta arbete som löper under flera år. Om man försöker utföra allt på en gång kommer trädet "stressas" och reagera med en kraftig vegetativ förökning med massor av vattenskott som resultat. Om man istället går varsamt fram kan man med gott resultat få tillbaka ett vackert träd med god fruktsättning.   
Pris: 600 kr/tim (300 kr/tim med RUT avdrag) + framkörningsavgift